Zadania Szkolnego Koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie

Szkolny Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie pełni rolę lidera, który inicjuje i ułatwia dokonywanie zmian oraz tworzy warunki do pracy przynoszącej sukcesy i rozwijającej społeczność szkolną.
Zadania Koordynatora:
1. Pozyskiwanie współpracowników spośród członków społeczności szkolnej i rodziców.
2. Pozyskiwanie sojuszników w społeczności lokalnej.
3. Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole.
4. Kierowanie pracami Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia w zakresie planowania pracy, inicjowania działań, ewaluacji, sprawozdań, itp.
5. Współpraca z Dyrekcją w sprawie planowania i realizacji szkoleń społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej.
6. Współdziałanie z Regionalnym/Wojewódzkim Koordynatorem wspierającym pracę szkół.
7. Ustawiczne pogłębianie wiedzy rozwijanie umiejętności w zakresie promocji zdrowia i pracy zespołowej.
8. Propagowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie w społeczności szkolnej i lokalnej.

Anna Perdion