SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATU SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 

Przedłużenie certyfikatu
Szkół Promujących Zdrowie

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia  i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie nadawany jest na okres pięciu lat. Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie znana jest i akceptowana przez całe środowisko szkolne, działania w ramach programu są systematycznie realizowane na wielu płaszczyznach życia szkoły, dlatego cała społeczność  szkolna zgodnie podjęła decyzję o kontynuowaniu programu.

Z początkiem roku szkolnego 2018/2019 nasza szkoła podjęła działania w celu ponownego uzyskania przez szkołę certyfikatu Szkoły Promującej zdrowia.  Działania, które są prowadzone w naszej szkole mają na celu uświadamianie naszych uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych o konieczności dbania o zdrowie własne, innych oraz otaczającego nas środowiska.

O promocji zdrowia 

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji  i Węgrom realizację projektu: „Szkoła Promująca Zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy  i Komisja Europejska.

 

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie? 

Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej  podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, oraz podejmują dziania na rzecz zdrowego  i aktywnego stylu życia na wielu płaszczyznach.

 

Cechy Szkoły Promującej Zdrowie 

Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.

Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 

Cele Szkoły Promującej Zdrowie

  Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

 Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

-kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie  i w społeczności lokalnej,

-zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

-umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

-zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,

-włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

-wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

-włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

 

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

Uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy niepedagogiczni,   inne osoby ze społeczności lokalnej.

 

Pragniemy, aby nasza szkoła była:

miejscem, w którym panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy,

miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia,

miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć,

miejscem, w którym uczeń czuje się bezpiecznie.

 

Cele działań Szkoły Promującej Zdrowie

 na rok szkolny 2019/2020 jest:

podniesienie poziomu świadomości uczniów oraz osób dorosłych  w zakresie indywidualnej odpowiedzialności za dokonywanie wyborów dotyczących: odżywania, zdrowego stylu życia i promowania różnorodnych form aktywności fizycznej.

 

W naszej szkole zdrowie rozumiemy w wielu wymiarach:

  • zdrowie fizyczne
  • zdrowie psychiczne
  • zdrowie społeczne
  • zdrowie duchowe
  • zdrowie seksualne

 

Działania podjęte

 w roku szkolnym 2019/2020

Otrzęsiny klas I SLO

Tradycją naszej szkoły jest co roczne organizowanie otrzęsin dla uczniów klas pierwszych. Jest to sposób na integrację młodzieży oraz aktywna forma spędzania wolnego czasu.

Sprzątanie cmentarza komunalnego

Jak co roku tuż przed Dniem Wszystkich Świętych młodzież naszego liceum angażuje się w prace mające na celu uporządkowanie cmentarza w Wydminach. Celem akcji jest kształtowanie pamięci o tych, którzy odeszli.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Młodzież poprzez swoją aktywność fizyczną uczestnicząc w biegu Wilczym Tropem czci pamięć Żołnierzy Wyklętych.

Bicie rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy

Nasza szkoła nie jest obojętna na kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Celem akcji było kształtowanie empatii i postaw prospołecznych.

Udział w konkursie „Mleko+owoce=supermocne”

Ideą konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się. Współzawodnictwo dotyczyło zdrowego odżywiania i właściwych nawyków żywieniowych. Podczas konkurencji, dzieci musiały wykazać się znajomością krajowych owoców i warzyw oraz wiedzą w zakresie prowadzenia trybu życia opartego o piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Idea wolontariatu

Dbając o zdrowie psychiczne i duchowe naszych uczniów angażujemy ich w różnego rodzaju akcje o charakterze wolontariatu.

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

Celem święta było promowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci, dobrych nawyków żywieniowych, spożywania regularnie posiłków, informowanie  o  konsekwencjach złej diety.

Zdrowe soki

W ramach Dnia Przedszkolaka nasi najmłodsi uczniowie wraz z rodzicami przygotowywali zdrowe soki, które mają być alternatywą dla napojów słodzonych.

Talerz zdrowia

Zajęcia miały na celu edukację pod kątem prawidłowego żywienia dzieci. Wyjaśnione zostało dzieciom jakie produkty powinny znaleźć się w codziennej diecie oraz podkreślono znaczenie aktywności fizycznej.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Nasza szkoła doba o edukacja w zakresie bezpieczeństwa dlatego organizowane są  różnego rodzaju spotkania ze specjalistami i służbami mundurowymi.  

Jasełka z okazji Świat Bożego Narodzenia

Zdrowie duchowe w naszej szkole to również ważny aspekt, o który dbamy poprzez organizowanie jasełek, wigilii klasowych lub uczestnictwo w rekolekcjach.

Propagowanie sposobu na aktywne spędzanie wolnego czasu jako alternatywa dla smartphona, laptopa, gier komputerowych.

Jak żyć w zdrowym otoczeniu?

Edukacja proekologiczna towarzyszy naszej szkole od zawsze. Bierzemy udział w rożnego typu akcjach, konkursach i spotkaniach, których celem jest idea dbania o środowisko naturalne.