WOLONTARIAT

Regulamin Wolontariatu w ramach Szkolnego Koła Caritas pobierz

 

Szkolny Klub Wolontariatu przy ZSO w Wydminach

1.Szkolny Klub Wolontariatu przy ZSO w Wydminach  powstał w roku szkolnym 2018/2019.

2.Szkolny Klub Wolontariatu liczy 40 uczniów klas 5 -8 SP.

3.Opiekunem jest pani Ewa Rożenko.

W okresie od 31.01.2019 do 30 .06.2019 szkoła przystąpiła do konkursu ,, Szkolny Klub Wolontariatu”.

W ramach realizacji wyżej wymienionego konkursu wykonano następujące zadania:

 1. Przeprowadzenie ogólnoszkolnej i klasowej pogadanki na temat: ,, Co to jest wolontariat?”
 2. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – zaprojektowanie i wykonanie plakatów.
 3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego na temat: ,, Pomocna dłoń”, zasady konkursu z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie.
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrane cele.
 5. Przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole, według własnego pomysłu- wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat.
 6. Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim.
 7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/ wierszy na temat:,, Pomaganie jest fajne”. Zasady konkursu  z dostosowaniem do grup wiekowych opracowują szkoły uczestniczące w konkursie.
 8. Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez wychowawcę, nauczycieli na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych, zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.
 9. Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole np.: ,, Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp.
 10. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: ,, Czy warto pomagać?”, Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać?

Do Jury przesłano następujące dokumenty:

 • Dziesięć sprawozdań z wykonania poszczególnych zadań konkursowych, uzupełnionych o scenariusze zajęć, zdjęcia ze wszystkich akcji podejmowanych w trakcie konkursu, protokoły i regulaminy konkursów, prace literackie uczniów na temat:,, Pomaganie jest fajne”, fotografie z wykonanych plakatów, arkusz ankiety ,, Czy warto pomagać?”, prezentację multimedialną: ,,Rodakom na Kresach”, sprawozdanie zbiorcze o wykonaniu zadań konkursowych.

 

Wnioski, uwagi, ocena konkursu, jego programu i organizacji:

Program konkursu stał na wysokim poziomie. Zawierał szeroki wachlarz zadań do wykonania. Stwarzał  uczniom możliwości wyrażania swojego stosunku do wolontariatu za pomocą słowa mówionego oraz poprzez przekaz artystyczny. Przystąpienie do konkursu umożliwiło szkole kształtowanie wśród uczniów,  nauczycieli i rodziców postaw empatii, altruizmu i podejmowania działań charytatywnych na rzecz szkoły, środowiska lokalnego, osób starszych i chorych dzieci. Ważnym efektem udziału w konkursie było zintegrowanie społeczności szkolnej przy realizacji akcji charytatywnych np.: Pomoc dla Ewy”. W wyniku przystąpienia do konkursu uczniowie mogli poznać pracę ludzi aktywnie działających w różnych formach wolontariatu. Realizacja poszczególnych zadań nie byłaby możliwa bez zaangażowania niektórych nauczycieli naszej szkoły, w tym pracowników świetlicy i nauczycieli – bibliotekarzy oraz wsparcia dyrekcji.

Konkurs zainspirował naszą szkołę do powołania wolontariatu i pomagania innym. Dziękujemy!

Ewa Rożenko opiekun SKW w Wydminach                    Dyrektor szkoły

                                                                                                            D.Fiedorczyk