Sprawozdanie z realizacji 7 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Sprawozdanie z realizacji zadania 7

          Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: ,,Pomaganie jest fajne!”. Zasady konkursu

z dostosowaniem do grup wiekowych opracowują szkoły uczestniczące

w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, 6 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

Regulamin konkursu literackiego pt. ,,Pomaganie jest fajne”

 1. Cele konkursu:
 • Kształtowanie tolerancji, altruizmu, postaw prospołecznych wśród   dzieci  i młodzieży.
 • Uwrażliwienie na losy drugiego człowieka, potrzebującego pomocy, wsparcia i akceptacji.
 • Wzbudzenie chęci pomagania potrzebującym, zaangażowania w środowisku szkolnym i lokalnym.
 • Rozwijanie własnej twórczości literackiej i umiejętności twórczego współzawodnictwa.
 1. Uczestnictwo w konkursie:
 • Konkurs jest adresowany do uczniów ZSO w Wydminach w trzech grupach wiekowych:

-gr. I kl. 1-3

-gr. II kl. 4-6

-gr. III kl.7-8 i 3 gim.

 • Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać wiersz lub opowiadanie na temat: ,,Pomaganie jest fajne”. Praca na konkurs musi być utworem własnym,  nigdzie niepublikowanym. Praca nie może przekraczać kartki maszynopisu,  w przypadku wiersza musi liczyć co najmniej 8 wersów. Pracę należy dostarczyć na kartce A4, wydrukowaną  czcionką o wielkości 14 lub napisaną odręcznie czytelnym pismem bez poprawek  i używania korektora. Prace powinny być dostarczone do 05.2019 r.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech grupach wiekowych:

 1. 1-3-, kl. 4-6 , kl. 7-8 i 3 gim. przez niezależne jury nauczycieli. Trzy prace nagrodzone w grupie będą opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz przesłane na platformę. Każdy uczestnik może wziąć udział  w konkursie tylko raz, otrzyma dyplom uczestnictwa.
 2. Termin konkursu:
 • Prace należy składać w terminie od 05.2019 r. do 27.05. 2019 r.
 • Jury ocenia prace od 05.2019 r. do 31.05.2019 r.
 • Ogłoszenia wyników konkursu 06.2019 r.
 • Wręczenie nagród 06.2019 r.
 1. Uwagi dodatkowe:
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne(od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

 

 

 

Karta uczestnictwa w konkursie literackim                                              pt. ,,Pomaganie jest fajne’

 

imię i nazwisko autora ………………………………………………………..

 

klasa ……………………………

 

Oświadczam, że:

-jestem autorem/autorką załączonej pracy i posiadam do niej pełne  majątkowe prawo autorskie

-przyjmuję warunki regulaminu konkursu

-wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodne z art. 13 ust.  I i  ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (DZ. Urz. UE L 119. s.1)—zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem  oraz art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowy

-wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora konkursu nadesłanych prac  w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych organizatora.

 

 

 

………………………………                                                                                                      ……………………………

data                                                                                                                                     podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół przebiegu konkursu literackiego ,, Pomaganie jest fajne” Wydminy 31.05.2019 r.

Organizatorzy: ZSO w Wydminach, Szkolny Klub Wolontariatu

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 1-3, kl 4-6, kl 7-8 i 3 gim ZSO w Wydminach

Przedmiot konkursu: samodzielne napisanie wiersza lub opowiadania nt. ,,Pomaganie jest fajne”

Konkurs został ogłoszony 13. 05. 2019 r. Dnia 27. 05. 2019 r. upłynął termin dostarczenia prac konkursowych. Na konkurs wpłynęły:

– 4 utwory poetyckie z klas 1-3,

– 13 prac z klas 4-6,

– 7 prac z klas 7-8 i 3 gim.

Do oceny utworów i wyłonienia zwycięzców powołano komisję w składzie: Barbara Kisiel, Anna Jarmołowicz-Burbo, Beata Gutowska.

Komisja przyjęła następujące kryteria oceny utworów:

 

 1. a) opowiadanie

 

Temat i kompozycja Punktacja
I.               Nadanie pracy trafnego, intrygującego tytułu; 0-1
II.             Praca zgodna z podaną formą (opowiadanie); 0-1
III.          Ciekawe i oryginalne ujęcie tematu; 0-3
IV.           Podsumowanie nawiązujące do tematu pracy, niosące ze sobą przesłanie; 0-2
V.              Trójdzielna kompozycja; 0-1
VI.           Układ graficzny (akapity) 0-1
Język, styl i zapis  
VII.        Dostosowanie stylu do treści i formy wypowiedzi; 0-1
VIII.      Poprawność językowa (dopuszczalne 3 błędy językowe); 0-1
IX.           Poprawność ortograficzna (praca bezbłędna); 0-1
X.              Poprawność interpunkcyjna (praca bezbłędna); 0-1
XI.           Estetyka pracy. 0-1
Dodatkowe walory  
XII.        Zindywidualizowany styl wypowiedzi; 0-3
XIII.      Pogłębiona refleksja. 0-3

 

 1. b) wiersz

 

Temat i kompozycja Punktacja
XIV.       Nadanie pracy trafnego, intrygującego tytułu; 0-1
XV.         Ciekawe i oryginalne ujęcie tematu; 0-3
XVI.       Wiersz niosący ze sobą przesłanie; 0-2
XVII.    Bogactwo środków stylistycznych; 0-1
XVIII. Oryginalność tekstu; 0-1
Język, styl i zapis  
XIX.       Dostosowanie stylu do treści i formy wypowiedzi; 0-1
XX.         Poprawność językowa (dopuszczalne 3 błędy językowe); 0-1
XXI.       Poprawność ortograficzna (praca bezbłędna); 0-1
XXII.    Poprawność interpunkcyjna (praca bezbłędna); 0-1
XXIII. Estetyka pracy. 0-1
Dodatkowe walory  
XXIV.  Zindywidualizowany styl wypowiedzi; 0-3
XXV.     Pogłębiona refleksja. 0-3

 

* Praca napisana w innej formie niż wskazana w regulaminie konkursu  lub praca niezgodna z tematem jest  zdyskwalifikowana. 

 

Wyniki konkursu:

1 grupa wiekowa klas 1-3:

I miejsce – Jakub Możdżeń z klasy 2b

II miejsce – Jakub Zieliński z klasy 2b

III miejsce – Wojciech Poznański z klasy 2b

Wyróżnienie dla Sandry Pobieraj z klasy 3a

 

2 grupa wiekowa klas 4-6:

I miejsce – Weronika Górska klasa 5a

II miejsce – Bartosz Rolnik klasa 5c

III miejsce – Florian Kasak klasa 5c

 

3 grupa wiekowa klas 7-8 i 3 gim.

I miejsce – Łukasz Sienkiewicz 7a

II miejsce – Szymon Pudłowski klasa 7b

III miejsce-  Michał Stanisławski 7a

 

Dnia 03.06.2019 r. nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników konkursu. Dnia 10.06.2019 r. wręczono dyplomy, wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy za udział w konkursie literackim. Opiekun SKW pani Ewa Rożenko przygotowała wystawę prezentującą nagrodzone prace uczniów (Załącznik nr 1- Najciekawsze prace), (Załącznik nr 2-Wybrane zdjęcia)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1- Najciekawsze prace

 

Jakub Możdżeń, kl 2b;

,,Pomaganie jest fajne”

Pomaganie łatwa rzecz

trzeba tylko chęci mieć

Pomóc można starszej Pani,

nieść jej torby z zakupami

lub dla mamy o poranku

zrób herbatę z rumianku.

Kiedy tylko masz ochotę

pomoż tacie, zrób robotę.

Możesz także korki zbierać,

kupią wózek do jeżdżenia.

Zimą karmnik zrobisz wnet,

ptaszki poratujesz też.

A gdy znuży Cię ta praca

pomyśl tylko- się opłaca.

Pomaganie sprawia, że

milej nam mija dzień”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Zieliński, kl. 2b

,,Pomaganie jest fajne”

,,Pomaganie fajna sprawa

Są i chęci, jest zabawa.

Pomoc swoją ofiarujesz

Przyjaciela nią zyskujesz.

Serce twoje kolorowe

Pomoc zawsze nieść gotowe.

Wolontariat to rzecz święta

Niechaj każdy to pamięta.

Więc pomagaj, pomagajmy!”

 

 

Weronika Górska, kl 5a

,,Lubię wszystkim pomagać”

,,Lubię wszystkim pomagać

I nic w zamian nie dostawać,

No może tylko dziękuję,

choć nie wszystkim to imponuje.

 

Pomaganie innym jest fajne,

Bo w zamian za to mam frajdę,

Mam super wizerunek,

A do innych wielki szacunek.

 

Wystarczy tylko mały gest,

Bo to bardzo proste jest

Ja też może kiedyś będę w potrzebie,

I tę pomoc dostanę od Ciebie.

 

Dlatego wszystkim trzeba pomagać,

A kto nie chce, nie musi ze mną gadać,

Jest coś czego się nie wstydzę,

I pomagam, gdy coś złego widzę.”

 

 

 

 

Bartosz Rolnik, kl 5c

,,Pomaganie jest fajne”

,,Pomganie nie jest niczym dziwnym,

każdy ma coś, co może dać innym.

Dla pomagającego nic trudnego,

dla potrzebującego- coś wielkiego.

 

Każdy gest, nawet najdrobniejszy,

może być dla kogoś najcenniejszy.

Niech każdy go podaruje,

bo dobro niewiele kosztuje.

 

Wszystkim można pomagać,

I niczego się nie domagać

I pamiętaj, że…

DOBRO WRACA I DOBRZE POPŁACA!”

 

Łukasz Sienkiewicz, kl 7a

,,Pomaganie jest fajne”

,,Pomaganie jest fajne-

Brzmi całkiem zwyczajnie.

Lecz zastanówmy się nad tym hasłem,

Jego przesłanie jest jasne.

 

Pomagaj zawsze, gdy tylko możesz

I nigdy nie mów przy tym ,,O Boże”,

Bo gdy sen ogarnie nas wieczny i trwały,

Pomaganie innym- to będą nasze filary”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szymon Pudłowski, kl 7b

,,Pomaganie jest fajne”

A czy wy wiecie Panowie i Panie

Jak fajne jest pomaganie?

Gdy pomożesz nieść siatki starszej pani,

Poczujesz się wspaniale , nie do bani.

 

Możesz też czasem odłożyć grosik,

Coś do jedzenia biednym rzucić w koszyk.

I czy, nie super cieszyć się z tego,

Że nakarmiłeś człowieka głodnego?

 

Będziesz rad z tego, powiedzieć Ci muszę,

Gdy innym oddasz swój za mały ciuszek.

Pomagaj jak umiesz, miej serce dla ludzi,

A całe dobro do Ciebie wróci.

 

Michał Stanisłwaski kl.7a

 

Mama ciągle powtarza, że się lenię, że nie mam ambicji i zainteresowań.  A to nie prawda. Mam. Każdą wolną chwilę spędzam przy komputerze i  gram w swoje gierki. Ale to oczywiście nie podoba się rodzicom.  Mama mówi, że w niczym nie pomagam. A to przecież nieprawda. Czasami wynoszę śmieci i nakarmię psa. To mało? I pewni nadal bym żył w tej nieświadomości, gdyby nie przypadek.

Była zima. Całą noc padał śnieg i rano wszystkie chodniki i drogi były zasypane. Tata zerwał mnie rano z łóżka i nakazał odśnieżyć podjazd. Poszedłem, ale   z niewolnika nie ma robotnika. Odśnieżanie mi nie szło. Machałem łopatą na prawo  i lewo z marnym efektem. Głupio mi się zrobiło, kiedy zobaczyłem przez płot jak nasza sąsiadka, pani Kowalska, walczy z zaspami. Umordowana staruszka poprosiła  o pomoc, Powiedziała, że zapłaci. Z udawanym uśmiechem poszedłem i jako tako odśnieżyłem jej chodnik. Staruszka poszła do domu. Po chwili wyszła z portfelem  i zaczęła liczyć drobne. Już wyciągałem rękę po zapłatę, gdy za płotem zobaczyłem tatę, który ze złością pokręcił głową. Oddałem sąsiadce szuflę i wróciłem do domu. Tata powiedział, że  nie tego mnie uczył i że go zawiodłem. No i dał szlaban na komputer. Na początku nic sobie z tego nie robiłem, ale kilka dni później byłem naprawdę zły. Dlatego, gdy znowu zobaczyłem jak pani Kowalska zmaga się ze śniegiem  wyszedłem i zaproponowałem pomoc. Sąsiadka odmówiła tłumacząc, że nie ma czym zapłacić.

–  Nie chcę pieniędzy. Odśnieżę ten chodnik, to może tata cofnie mi karę na komputer – powiedziałem ze złością.

– To chyba tak nie działa – powiedziała staruszka – musisz to robić  dla przyjemności    a nie dla korzyści.

Nie słuchałem tego, co mówiła dalej. Zrobiłem swoją robotę i poszedłem do domu. Wracając spostrzegłem  tatę, który przyglądał się temu, co robię.  Gdy go mijałem w drzwiach powiedział, że jest ze mnie dumny i że cofa karę. Ucieszyłem się. Kiedy już zasiadłem do komputera zrobiło mi się głupio. Postanowiłem, że od następnego dnia będę codziennie odśnieżał chodnik pani Kowalskiej. I dotrzymałem słowa. Ale kiedy śnieg stopniał poczułem, że czegoś mi brakuje. Wtedy wymyśliłem (to znaczy tata wymyślił), że będę kosił jej trawnik. Nawet mi to dodrze szło. Potem było zrywanie jabłek w sadzie, układanie drzewa, trzepanie dywanów i zwykłe rozmowy. Nim się spostrzegłem granie na komputerze przestało mnie bawić. Bardziej cieszył mnie uśmiech i miłe słowo sąsiadki.  Zrozumiałem, że pomaganie jest fajne, fajniejsze od grania na komputerze.

 

 

 

Załącznik nr 2- Wybrane zdjęcia