Sprawozdanie  z realizacji 3 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Sprawozdanie  z realizacji 3 zadania konkursowego .

Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego na temat: ,, Pomocna dłoń”. Zasady konkursu z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.  

 

 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt.,,POMOCNA DŁOŃ”

organizowanego przez Szkolny Klub Wolontariatu działającego w ZSO w Wydminach

Celem konkursu jest:

*uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych;

*rozwijanie uzdolnień plastycznych;

*kształtowanie twórczej wyobraźni z myślą o potrzebach drugiego człowieka, środowiska i społeczności lokalnej;

*dostosowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;

*aktywne włączenie się uczniów w pracę Szkolnego Koła Wolontariatu.

Warunki uczestnictwa :

*Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego i Gimnazjum przy ZSO w Wydminach.

*Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej pt. Pomocna dłoń w dowolnej formie.

*Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: klasy o-3,  4-6, kl. 7-8-gim.

*Jeden uczeń może dostarczyć tylko jedną pracę.

*Technika wykonania pracy jest dowolna. Na formacie kartki A4  lub A3 należy  wykonać pracę plastyczną dowolną techniką. Wskazane jest wykorzystanie materiałów ekologicznych tj. papier, krepina, karton, gazeta, bibuła, wycinanki, oraz farby plakatowe, akwarele, ołówek, kredki, modelina, plastelina, itp.

*Do pacy każdy uczestnik dołącza kartę uczestnictwa . W imieniu uczestników niepełnoletnich, oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic/opiekun prawny.

*Prace będą oceniane według kryteriów: pomysłowość, estetyka, dobór środków do wykonania pracy.

* Pracę należy podpisać z drugiej strony podając: imię i nazwisko oraz klasę.

*Prace plastyczne należy składać u opiekuna SKW  p. Ewy Rożenko  sala 04 w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2019r.

  • Terminy:

*08.05.2019 r.- Ogłoszenie konkursu.

* 22.05.2019 r.- Ostateczny termin dostarczenia pracy.

* 23.05.2019 r.- Ocenienie prac przez jury.

* 27.05.2019 r.- Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego.

* 10.06.2019 r. -Wręczenie nagród.

  1. Uwagi dodatkowe

*Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

*Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne(od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

*Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

 

 

 

Karta uczestnictwa w konkursie plastycznym pt. ,,Pomocna dłoń’’

 

imię i nazwisko autora ………………………………………………………..

 

klasa ……………………………

 

Oświadczam, że:

-jestem autorem/autorką załączonej pracy i posiadam do niej pełne  majątkowe prawo autorskie

-przyjmuję warunki regulaminu konkursu

-wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodne z art. 13 ust.  I i  ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (DZ. Urz. UE L 119. s.1)—zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem oraz art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

-wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora konkursu nadesłanych prac  w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych organizatora.

 

 

 

                                                    …………………………………….                                              ………………………………..                                     data                                                                                          podpis

 

 

 

 

 

 

 

Protokół przebiegu konkursu plastycznego ,,Pomocna dłoń” Wydminy 23.05.2019r.  

 

Organizatorzy:  ZSO w Wydminach, Szkolny Klub Wolontariatu. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 0-3; 4-6;  7-8, 3 gim. ZSO w Wydminach. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej o wymiarach A4, A3. Technika pracy: rysunek,szkic, malarstwo, wycinanka, mozaika. Każdy uczeń mógł wykonać jedną pracę plastyczną. Prace konkursowe należało złożyć do 22.05.2019 r. u opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariatu p. Ewy Rożenko.

Dnia 08.05.2019 r. ogłoszono konkurs, a 22.05.2019 r. upłynął ostateczny termin dostarczenia prac konkursowych. Wpłynęły 22 prace plastyczne z klas 0-3, 21 prac z klas 4-6 oraz 14 prac plastycznych z klas 7-8 i 3 gim. W sumie 57 prac.

23 maja 2019 r. jury w składzie: Ewa Radziewicz, Beata Ordyniec, Ewa Rożenko dokonało oceny prac wg. następujących kryteriów:

  1. Zgodność z tematem
  2. Pomysłowość, kreatywność
  3. Dobór techniki
  4. Estetyka wykonania pracy.

          Wyniki konkursu:

I grupa wiekowa, kl 0-3:

I miejsce – Wojciech Kasprowicz -kl. 2a

II miejsce –  Wiktoria Kaliś – kl. 2a

III miejsce – Wiktor Michałowski – kl. 3b

Wyróżnienie: Sandra Żagunis – grupa 0

II grupa wiekowa, kl 4-6

I miejsce -Natalia Kochańska-  kl 5d

II miejsce – Kacper Grześkowicz – kl 5c

III miejsce – Magdalena Rożenko – kl 6b

Wyróżnienie : Aleksandra Stasiakiewicz – kl 6a

III grupa wiekowa, kl 7-8 i 3 gim.

I miejsce -Filip Polak -kl 7b

II miejsce – Oliwia Jóźwicka- kl 7b

III miejsce – Daria Piętka – kl 7b

Wyróżnienie: Roksana Kuźmińska- kl 8a

27.05.2019 r. nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników.  10 czerwca 2019 r. zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Pozostałym uczniom, którzy przystąpili do konkursu wręczno dyplomy za uczestnictwo.

Opiekun SKW Pani Ewa Rożenko przygotowała wystawę, w której zaprezentowano nagrodzone prace.

 

 

Zdjęcia z  konkursu ,,Pomocna dłoń” i wręczenia nagród (Załącznik nr 1).