Sprawozdanie z realizacji 2 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Sprawozdanie z realizacji 2 zadania konkursu. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły-wykonanie plakatów. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych /plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły odbywała się przez cały okres realizacji zadań konkursowych „Szkolny Klub Wolontariatu”. Złożyły się na to następujące działania:

– przygotowanie zajęć ogólnoszkolnych i klasowych na temat

wolontariatu, udział uczniów klas 0-8 SP w konkursie plastycznym i literackim,

– zorganizowanie akcji charytatywnych o zasięgu szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim,

– zaangażowanie dzieci w program samopomocy na rzecz uczniów w szkole pod nazwą ” Poczytaj mi kolego”.

– przeprowadzenie ankiet o wolontariacie w klasach 3-8 SP oraz w klasie 3 gimnazjum,

– zorganizowanie na terenie szkoły „Dnia Wolontariusza”, zaproszenie ludzi działających na rzecz innych, wyróżnienie najbardziej zaangażowanych wolontariuszy.

Dnia 28.04.2019 r.  na zajęciach pozalekcyjnych przeprowadzono zajęcia na temat: Promujemy ideę wolontariatu w szkole -zaprojektowanie, wykonanie   i zawieszenie plakatów. W zajęciach wzięli udział chętni uczniowie klas 6-8 SP. W sumie było 12 osób.

Cele zajęć:

1. Upowszechnianie wolontariatu wśród całej społeczności szkoły.

2. Zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych- niesienia pomocy potrzebującym.

3. Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi.

4. Rozwijanie empatii.

Przebieg zajęć: 

1.Rozmowa na temat idei wolontariatu.

2.Sposoby promowania wolontariatu na terenie szkoły-burza mózgów.

3.Praca w zespołach – zaprojektowanie, wykonanie plakatów zachęcających do pomocy innym.

4.Technika prac dowolna -wykorzystanie wycinanek, farb, flamastrów, kredek, mazaków.

5.Zwrócenie uwagi na pomysłowość, kreatywność prac.

6. Pokaz plakatów wykonanych przez poszczególne zespoły, dzielenie się wrażeniami z wykonanego zadania.

7. Pokaz plakatów na forum szkoły.

Przygotowane motta:

,,Dobry bądź i szlachetny bądź, do pomocy gotowy”

,,Pomagając innym, pomagasz i sobie”

,,Nie ma przyszłości bez miłości”

,,Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

,,Otwórz oczy, spójrz na świat, dawaj serce, jeśli chcesz być coś wart”

,,Kocha się nie za coś, lecz pomimo wszystko”

,,Pomagając, dajemy ludziom radość”

,,Źródłem życia jest miłość”

,,Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy, że jesteśmy coś warci”

,,Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią”

,,Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”

,,Prawdziwym bogactwem człowieka jest całe dobro, jakie czyni dla świata”

,,Instynktownie ciągniemy do dobra i ono się zwraca”

,,W życiu istnieje tylko jeden sposób na to, aby być szczęśliwym- żyć dla innych”

,,Uprzejmość tak mało kosztuje, a tak wiele można za nią kupić”

,,Tylko za pomocą silnych, można dopomóc słabym”

,,Życie jest po to, żeby dawać siebie jak najwięcej innym”

,,Kochaj ludzi, służ innym”.

Zdjęcia z przeprowadzonych zajęć  i wystawy plakatów promujących idee wolontariatu na terenie szkoły ( Załącznik nr 1.).

 

Zdjęcia z tworzenia i wystawy plakatów- Załącznik nr 1.