Sprawozdanie z realizacji 10 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat ,,Czy warto pomagać?”

Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać? Ocena na podstawie arkusza ankiety i jej wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. 

 

 

ANKIETA DO UCZNIÓW – ,,Czy warto pomagać?” Jesteś uczniem naszej szkoły, więc poświęć 10 minut i wypełnij tę ankietę anonimowo, zaznaczając znakiem  x  wybraną odpowiedź lub odpowiednie pole. Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Uczeń/uczennica klasy …………..

1. Płeć

a) dziewczyna

b) chłopiec

 

2.Wolisz:

a) mieć i dawać

b) być i dawać

c) mieć i brać

d) być i brać

 

3. Czy już komuś pomogłeś?

a) tak

b) nie

 

4. Jak przyjął Twoją pomoc?

a) był wdzięczny, zadowolony,

b) nie chciał mojej pomocy,  czuł się zażenowany,

c) inne, jakie……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

5.Dlaczego pomagasz? Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

a) chcę czuć się potrzebny, zadowolony,

b) żeby uszczęśliwić  innych,

c) wierzę, że gdy będę w potrzebie, ktoś mi wówczas pomoże,

d) tak nakazuje kultura,

e) z natury jestem pomocny,

f) dla zysku,  pieniędzy,

g) by czuć się bohaterem

 

6.Chciałbyś/chciałabyś pomóc?

a) koledze, koleżance,

b) ubogim, bezdomnym,

c) chorym, niepełnosprawnym,

d) ludziom starszym, samotnym,

e) niezaradnym życiowo,

f) rodakom na kresach wschodnich,

g) inne, jakie………………………………….  .

 

7.Czego oczekujesz od osoby obdarowanej (której pomogłeś)?

a) życzliwości i wdzięczności,

b) lojalności, by mi pomagała,

c) czynię to bezinteresownie, dla satysfakcji,

d)przyjaźni, koleżeństwa.

 

8.Czy znasz osoby, które bezinteresownie niosą swą pomoc, organizują akcje pomocowe?

a) tak

b) nie

 

9.Jeśli tak? To wymień………………………………………………………………………………………..

10.Czy wiesz, czym jest wolontariat?

a) tak

b) nie

 

11.Skąd znasz pojęcie wolontariatu?

a) szkoła

b) internet

c) dom rodzinny

d) inne, jakie…………………………………………………………………………………………

 

12.Czy w naszej szkole działa wolontariat?

a) tak

b) nie

c) nie wiem

 

13. Która z akcji Szkolnego Klubu Wolontariatu lub Szkolnego Koła Caritas  podobała Ci się najbardziej?

………………………………………………………………………………………………………………..

 

14.Brałem/brałam udział w akcji charytatywnej na terenie szkoły?

a) tak

b) nie

 

15.Czy w przyszłości chciałbyś/chciałabyś  brać udział w akcjach niesienia pomocy?

a) tak

b) nie

c) nie mam zdania

 

16.Czy chciałbyś/chciałabyś należeć do Szkolnego Klubu Wolontariatu przy ZSO w Wydminach?

a) tak

b) nie

c) nie mam zdania

 

17.Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu działający przy ZSO w Wydminach?

Oceń w skali od 1-5.

1       2       3       4       5

 

18.Czym jeszcze powinien zajmować się Szkolny Klub Wolontariatu działający w szkole i komu pomagać? …………………………………………

 

DZIĘKUJĘ ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY !!!

 

 

Opracowanie szkolnej ankiety uczniowskiej- ,,Czy warto pomagać?”

 

Ankietę przeprowadzono w dniu 14.06.2019 r. w ZSO w Wydminach wśród uczniów klas 3-8 SP oraz 3 gimnazjum.

Ankietę przeprowadziła i opracowała opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariatu w ZSO w Wydminach Ewa Rożenko.

 

Pytanie 1.

 

W ankiecie wzięło udział 220 uczniów, w tym 111 dziewcząt ( 50,5%) i 109 chłopców ( 49, 5 %).

Pytanie 2.

Ankietowanych  w liczbie 160 osób  ( 73 %) stwierdziło, że woli mieć i dawać, natomiast najmniej osób – 8 ( 3,6%)  wskazało, że woli być i brać oraz mieć i brać.

Pytanie 3.

Zdecydowana większość uczniów 211 ( 96%) udzieliła pomocy innym osobom.

Pytanie 4.

Spośród ankietowanych 208 osób ( 95%) stwierdziła, że osoba, której zaoferowano pomoc była wdzięczna i zadowolona, natomiast 12 ankietowanych ( 5 %) podkreśliło, że osoba, której zaproponowano pomoc czuła się zażenowana i nie chciała wsparcia.

Pytanie 5.

Na pytanie: Dlaczego pomagasz?-Najwięcej 140 respondentów ( 31%) odpowiedziało, że chce uszczęśliwić innych ludzi, 97 uczniów (22%) wierzy, że gdy będzie w potrzebie, to ktoś mu wówczas pomoże, 82 uczniów( 18%) chce czuć się potrzebnym i zadowolonym z siebie. Najmniej respondentów 11 osób  ( 2 %) pomaga innym dla zysku i pieniędzy.

Pytanie 6.

Wśród badanych, najwięcej 96 uczniów ( 44 %) chciałoby pomóc swoim kolegom i koleżankom, 45 uczniów ( 20 %) chce udzielić pomocy ubogim i bezdomnym oraz chorym i niepełnosprawnym. Najmniej, tylko 4 uczniów ( 2%) pomogłoby osobom niezaradnym życiowo.

Pytanie 7.

Wyniki ankiety wskazują, że  najwięcej badanych tj. 102 ( 46 %) w zamian za oferowaną pomoc, oczekuje życzliwości i wdzięczności. 67 badanych  uczniów ( 30 %) pomaga innym bezinteresownie, tylko dla własnej satysfakcji. Najmniej badanych 23 osoby ( 10 %) pomaga innym interesownie,  w zamian liczy na przyjaźń i koleżeństwo.

Pytanie 8.

Większość uczniów 152 ( 69%) zna osoby, które bezinteresownie niosą swą pomoc i organizują akcje charytatywne, niestety aż 68 uczniów ( 31%) nie zna takich ludzi.

Pytanie 9.

Jeśli tak, to wymień:

 1. Jerzy Owsiak- 30 głosów
 2. Anna Dymna- 20 głosów
 3. Kamil Stoch- 39 głosów
 4. Ewa Rożenko- 3o głosów
 5. Gabriela Sosnowska-13 głosów
 6. Milena Sianko-6 głosów
 7. Magda Rożenko-6 głosów
 8. Kornelia Wilk- 2 głosy
 9. Dominika Pietryga- 2 głosy
 10. Daria Bachor- 2 głosy
 11. Karolina Kogut-2 głosy

 

Wśród ludzi którzy zajmują się działalnością charytatywną, ankietowani wymienili osoby znane z mediów ( sportowcy, aktorzy), a także osoby ze środowiska szkolnego ( wolontariusze SKW Wydminy)

Pytanie 10.

Na pytanie ankietowe: Czy wiesz, czym jest wolontariat?-

zdecydowana większość 216 uczniów (98 % ) odpowiedziało: tak. Grupa 4 uczniów ( 2%) odpowiedziała: nie.

Pytanie 11.

Inne: telewizja, książki

Z analizy ankiety wynika, że dla 194 uczniów ( 88%) to właśnie szkoła jest miejscem, gdzie poznali pojęcie i istotę wolontariatu. Wiedzę na temat wolontariatu 14 osób (6 %) wyniosło z domu rodzinnego, 10 osób ( 5 %) z Internetu, a 2 osoby ( 1%) z telewizji i książek.

Pytanie 12.

205 ankietowanych ( 93%)  wie, że w ich szkole działa wolontariat, natomiast 14 uczniów (6 %) o tym nie wie.

Pytanie 13.

 

Która z akcji Szkolnego Klubu Wolontariatu, Szkolnego Koła Caritas podobały Ci się najbardziej?

 1. Rodakom na Kresach- 48 głosów
 2. Nakrętki dla Ewy- 30 głosów
 3. Wsparcie Domu Opieki Społecznej- 21 głosów
 4. Góra Grosza- 19 głosów
 5. Zbiórka Żywności- 32 głosy
 6. Sprzątanie miejsc pamięci- 31 głosów
 7. Szlachetna Paczka-15 głosów
 8. Ogólnoszkolna pogadanka ,,Co to jest wolontariat?”- 14 głosy
 9. Brak odpowiedzi- 10 głosów

 

Spośród akcji przeprowadzonych przez Szkolny Klub Wolontariatu i Szkolne Koło Caritas najbardziej podobała się ankietowanym akcja”Rodakom na Kresach”- oddano na nią 48 głosów ( 22%). II miejsce zajmuje akcja ” Zbiórka żywność”- 32 głosy( 15%), III miejsce zajmuje akcja” Sprzątanie miejsc pamięci” – 31 głosów (14 %). Grupa 10 osób ( 5%) nie wskazała żadnej akcji charytatywnej, która by się im podobała.

Pytanie 14.

 

Wśród badanych uczniów 114 (52%) nie brało udziału w akcjach charytatywnych na terenie szkoły, natomiast 106 uczniów ( 48%) brało w nich udział.

Pytanie 15.

 

Ponad połowa- 133 osoby ( 6o %) chce w przyszłości zaangażować się w niesienie pomocy potrzebującym. Prawie co trzeci badany 61 osób (28 %) nie ma w tym zakresie zdania. Grupa 26 osób ( 12%) nie chce uczestniczyć w pracach wolontariatu.

Pytanie 16.

 

Chęć należenia do Szkolnego Klubu Wolontariatu przy ZSO w Wydminach wyraziło 88 osób ( 40 %) uczniów, ( 41%) nie ma sprecyzowanego zdania na temat przynależności do SKW w Wydminach.

Pytanie 17.

Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu działający przy ZSO w Wydminach? Oceń w skali od 1-5.

Działania  Szkolnego Klubu Wolontariatu przy ZSO w Wydminach bardzo dobrze oceniła ponad połowa badanych ( 56 %), dobrze oceniło 65 badanych ( 30 %). Najniższą ocenę wystawiła jedna osoba(1%).

Pytanie 18.

Czym jeszcze powinien zajmować się Szkolny Klub Wolontariatu i komu pomagać?

Wsparcie schroniska dla zwierząt-11

Wsparcie Domów Dziecka- 8

Wspieranie akcji wsparcia ludzi dotkniętych kataklizmami-9

Nie wiem-192

 

Ankietowani wskazali, że Szkolny Klub Wolontariatu może rozszerzyć wachlarz swoich działań na pomoc zwierzętom w schroniskach ( 5%), pomoc dzieciom osieroconym ( 4 %), ludziom dotkniętym kataklizmami (4 %).

 

Podsumowanie wyników:

Większość badanych uczniów rozumie, czym jest wolontariat i jaka jest jego idea. Wiedzę na temat  wolontariatu dzieci i młodzież zdobyły w szkole w ramach realizowanych zadań SKW.  Znaczna grupa dzieci chce pomagać osobom potrzebującym. Nie oczekuje  w zamian żadnych form wdzięczności. Chce pomagać, aby uszczęśliwiać ludzi i samemu czerpać z tego satysfakcję.

Większość badanych zna osoby zajmujące się działalnością charytatywną, wskazuje osoby medialne, znane i popularne, a także kolegów i koleżanki ze swojego najbliższego otoczenia (szkoła). Prawie wszyscy uczniowie wiedzą, że na terenie szkoły działa wolontariat. Znają akcje charytatywne prowadzone przez SKW w Wydminach. Wielu uczniów bierze w nich aktywny udział. Optymizmem napawa fakt, że ponad połowa badanych chce brać udział w niesieniu różnych form pomocy.  Po realizacji poszczególnych zadań  konkursowych wzrosła dwukrotnie  liczba  wolontariuszy w  naszej szkole.

Należy jednak  w dalszym ciągu propagować wśród dzieci i młodzieży  ideę  wolontariatu. Wspierać uczniów w pracy na rzecz innych. Zachęcać osoby niezdecydowane (jak wynika z ankiety ) do wstąpienia w szeregi SKW w Wydminach.

 

Wydminy , dnia 25.06 2019 r. Opracowała: Ewa Rożenko