Efekty, wnioski, uwagi po realizacji poszczególnych zadań konkursowych.

Zadanie 1

Przeprowadzenie ogólnoszkolnej i klasowej pogadanki nt. ,,Co to jest wolontariat?”

Wykonanie:

Liczba uczniów w szkole:468

Liczba klas: 20

Liczba przeprowadzonych zajęć: 8

Liczba uczestników zajęć: 375 uczniów

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Zadanie nr 1. zostało zrealizowane przez koordynatora SKW w Wydminach, nauczycieli klas: 1-2 i katechetę. W zajęciach uczestniczyło 375 uczniów. Dzieci i młodzież byli zainteresowani tematyką  realizowanych treści. Aktywnie uczestniczyli w lekcjach.

Efektem zajęć przeprowadzonych od 17 maja do 3 czerwca było poznanie przez uczniów:

 • pojęcia: wolontariat,
 • kim są wolontariusze,
 • kto może być wolontariuszem,
 • na czym polega jego praca,
 • jakie są formy i sposoby niesienia pomocy innym ludziom?

Uczniowie zrozumieli znaczenie wolontariatu w życiu społecznym, dostrzegli własne zaangażowanie w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym.

Na podstawie przeprowadzonej wśród uczniów ankiety wynika, że zdecydowana większość z nich wysoko oceniła przeprowadzone zajęcia. Podobała im się prezentacja, dzięki której poszerzyli swoją wiedzę na temat wolontariatu, wolontariuszy i osób potrzebujących pomocy.  Prawie wszyscy ankietowani wskazali osoby, które w ich środowisku niosą pomoc innym.                                                                                        Część społeczności uczniowskiej wskazała chęć wstąpienia w szeregi Szkolnego Koła Wolontariatu w Wydminach.

 

Zadanie 2

Wnioski, ocena zadania:

Promocja idei  wolontariatu na terenie szkoły odbywała się przez cały okres realizacji zadań konkursowych „Szkolny Klub Wolontariatu”. Złożyły się na to następujące działania:

– przygotowanie zajęć ogólnoszkolnych i klasowych na temat

wolontariatu, udział uczniów klas 0-8 sp w konkursie plastycznym i literackim,

– zorganizowanie akcji charytatywnych o zasięgu szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim,

– zaangażowanie dzieci w program samopomocy na rzecz uczniów w szkole pod nazwą ” Poczytaj mi kolego”.

– przeprowadzenie ankiet o wolontariacie w klasach 3-8 sp oraz w klasie 3 gimnazjum,

– zorganizowanie na terenie szkoły „Dnia Wolontariusza”, zaproszenie ludzi działających na rzecz innych, wyróżnienie najbardziej zaangażowanych wolontariuszy.

Dnia 29.04.2019 r. koordynator SKW p.Ewa Rożenko   przeprowadziła  zajęcia na temat: Promujemy ideę wolontariatu w szkole -zaprojektowanie, wykonanie i zawieszenie plakatów.

W zajęciach wzięli udział chętni uczniowie klas 6-8. W sumie 12 osób.

Uczniowie z zainteresowaniem przystąpili do projektowania plakatów. W pracy wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością. Plakaty były bogate w hasła pisane mazakami i farbami. Dodatkowym walorem prac były motywy obrazkowe. Plakaty zostały zawieszone na ścianach korytarza szkolnego. Cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczności uczniowskiej, nauczycieli, pracowników obsługi szkoły i rodziców. Dzieci i młodzież szkolna miała możliwość typowania najciekawszych prac.

W wyniku przeprowadzonych zajęć uczniowie:

– promowali ideę wolontariatu na terenie szkoły poprzez pokaz wykonanych plakatów,

–  mieli sposobność wyrażenia swojego stosunku do wolontariatu poprzez przekaz artystyczny.

 

Zadanie 3

Wnioski, ocena zadania:

Konkurs plastyczny pt. ,,Pomocna dłoń” skierowany był do uczniów  ZSO w Wydminach w trzech grupach wiekowych: klasy 0-3, kl 4-6 oraz kl 7-8 i 3 gim. Polegał na wykonaniu pracy plastycznej o wymiarach A4 lub A3 dowolną techniką. Wskazane było, aby wykorzystać materiały ekologiczne tj. papier, krepina, karton, gazeta, bibuła, wycinanki oraz farby plakatowe, akwarele, ołówek, kredki, modelina, plastelina.

Dnia 08.05.2019 r. został ogłoszony konkurs. Dnia 22.05.2019 r. upłynął termin dostarczenia prac konkursowych.

Wpłynęło 57 prac plastycznych: z klas 0-3 – 22 prace, klas: 4-6-  21  prac oraz z klas: 7-8 i3 gim 14 prac plastycznych. W dniu 23.05.2019 r. jury w składzie Ewa Radziewicz, Beata Ordyniec i Ewa Rożenko dokonało oceny prac.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci młodszych i starszych oraz ich rodziców i wychowawców. Prace wykonane były zgodnie z tematem. Cechowała je pomysłowość, kreatywność, zastosowanie różnych materiałów ekologicznych. Uczniowie pokazali w swoich pracach różne formy niesienia pomocy i wsparcia potrzebującym. Konkurs plastyczny jest bardzo dobrym sposobem promowania idei wolontariatu wśród uczniów. Nauczanie przez działanie to najskuteczniejszy metoda wdrażania nowych treści i promowania ich wśród młodszych i starszych.

Efekty przystąpienia dzieci do konkursu:

 • Udział w konkursie uwrażliwił uczniów na potrzeby innych.
 • Pogłębił zaangażowanie dzieci i młodzieży na rzecz osób potrzebujących pomocy.
 • Zmotywował rodziców do wsparcia dzieci młodszych  przy realizacji i wykonywaniu prac plastycznych.

 

Zadanie 4

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Dnia 03.06.2019 r. w przededniu zakończenia roku szkolnego Szkolny Klub Wolontariatu przeprowadził akcję porządkowania miejsc pamięci na terenie gminy. Akcja porządkowania miejsc pamięci narodowej spotkała się z dużym zainteresowanie i zaangażowaniem ze strony uczniów. Było to dla nich żywą lekcją historii poprzez przypomnienie wydarzeń i postaci historycznych z II wojny światowej. Uczniowie po skończonych pracach porządkowych zapalili znicze i minutą ciszy oddali hołd poległym i pomordowanym.

W roku szkolnym 2018/2019 otoczyliśmy opieką Ewę Piekarską, od urodzenia chorą na porażenie mózgowe. Przystąpiliśmy do akcji zbierania nakrętek na terenie szkoły. Uczniowie mogli wrzucać nakrętki do specjalnie przygotowanych pojemników, które zostały rozstawione na korytarzach szkolnych. Do akcji włączyliśmy również mieszkańców gminy Wydminy.

Celem większego zmotywowania dzieci i młodzieży do pomocy, na  forum szkoły został ogłoszony konkurs pod hasłem: ,, Zbieramy nakrętki na pomoc dla Ewy”. Wyniki całej akcji przerosły nasze oczekiwania. Po samym ogłoszeniu konkursu w ciągu 5 dni uczniowie zebrali ponad 200 kg nakrętek.

Do tradycji naszej szkoły należy odwiedzanie Seniorów w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W związku z tym 17 .04.2019 r. grupa 4 wolontariuszy odwiedziła  mieszkańców DPS – u w Wydminach. Uczniowie złożyli Seniorom życzenia i wręczyli samodzielnie wykonane ozdoby wielkanocne oraz słodki mazurek. Podczas spotkania panowała miłą i serdeczna atmosfera. Seniorzy byli wzruszeni upominkami i faktem, że młodzi ludzie poświęcają Im swój czas.

 

Efekty przedsięwzięcia:

-Uczniowie zrozumieli, jak ważnym zadaniem dla każdego Polaka jest dbanie i poszanowanie miejsc pamięci narodowej,

– Uczyli się  współdziałać w grupie przy  realizacji powierzonego zadania,

– Młodzież miała możliwość połączenia pracy z odpoczynkiem w terenie.

– Społeczność uczniowska poprzez zbieranie nakrętek miała okazję poznać, w jaki sposób można pomagać chorym osobom i jaką to przynosi radość i satysfakcję.

– Uczniowie dostrzegli, jak ważną rzeczą jest zainteresowanie się drugim człowiekiem- starszym, samotnym, szczególnie w okresie świątecznym.

 

 

 

Zadanie 5

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Dzień Wolontariusza w szkole został zorganizowany przez opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu 10 czerwca 2019 r. o godz. 9:00. Tego dnia odbył się apel, w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich klas, dzieci z oddziałów przedszkolnych, nauczyciele, wychowawcy oraz zaproszeni goście: Pan Andrzej Cieśluk- Zastępca Wójta Gminy Wydminy, Pani Alina Romanowicz – Sekretarz Urzędu Gminy w Wydminach, Pani Krystyna Truchan- Skarbnik Urzędu Gminy, Pani Maria Dolecka- Dyrektor Domu Opieki Społecznej oraz Prezes Parafialnego Zespołu Caritas w Wydminach i Wojciech Woźniak- Prezes Fundacji Polskich Wartości (pomysłodawca, twórca i wolontariusz ogólnopolskiej akcji Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach).

Głos zabrali wybrani goście, w tym Pan Wojciech Woźniak, który  specjalnie na to wydarzenie przyjechał ze Szczecina. W bardzo ciekawy sposób mówił o kwestii związanych z naszymi rodakami z Kresów Wschodnich, a także odnosił się do tematu patriotyzmu. Przybliżył również historię powstania akcji ,,Rodakom na Kresach”. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały naszego gościa.

W tym dniu odbyło się podsumowanie dwóch konkursów: literackiego i plastycznego. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział zostali nagrodzeni, a zwycięzcy obdarowani nagrodami książkowymi i dyplomami. Najważniejszym momentem uroczystości było wyróżnienie 23 uczniów z klas 5-8 SP oraz 3 gim najbardziej zaangażowanych w wolontariat na forum szkoły. Wolontariusze zostali nagrodzeni dyplomami uznania.

Efekty:

 • Dzień Wolontariusza stał się kolejną okazją do promowania idei wolontariatu w szkole.
 • Uczniowie mieli możliwość poznania ludzi oddanych pracy na rzecz innych.
 • Doceniono zaangażowanie dzieci i młodzieży w realizacji zadań szkolnego wolontariatu.

 

Zadanie 6

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz pozostali uczniowie naszej szkoły w ramach 6 zadania konkursowego zaangażowali się w  cztery akcje charytatywne o zasięgu ogólnopolskim.

Wzięli udział w akcjach :

–  ,,Góra Grosza” – przeprowadzonej od 26.11.2018 r. do 14.02.2019 r. włącznie. Było to 5 uczniów i opiekun SU pani Ewa Maksimowicz.

– ,,Tak. Pomagam.”- przeprowadzonej w dniach 28.03 – 30.03.2019r. Udział wzięło około 25 wolontariuszy wraz z opiekunem panią Ewą Rożenko.

– ,,Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” – przeprowadzona w dniach 01.04- 05.04.2019r. , w którą zaangażowało się 6 wolontariuszy pod opieką pani Ewy Rożenko.

–  ,,Wielkanoc 2019- paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących Polaków na Łotwie” przeprowadzonej w dniach 01.04- 02.04.2019r., w którą zaangażowali się uczniowie 2 klasy Samorządowego Liceum Ogólnokształcacego wraz z wychowawcą Małgorzatą Waszczak. Za udział w tej akcji szkoła otrzymała podziękowania od Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej Moniki Michaliszyn.

Akcje charytatywne w naszej szkole cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy bardzo chętnie uczestniczą w tego typu działaniach. Dzieci angażują do pomocy również swoich rodziców, dzięki czemu idea wolontariatu trafia także do środowiska lokalnego.

Efekty:

– Dostrzeganie celowości niesienia pomocy potrzebującym.

– Czerpanie radości z uszczęśliwiania innych osób swoją pomocą.

– Doświadczanie pozytywnych uczyć związanych z możliwością dawania.

 

 

Zadanie 7

Ocena efektów zadania. Wnioski:

Konkurs literacki pt. ,,Pomaganie jest fajne” skierowany był do uczniów ZSO w Wydminach w trzech grupach wiekowych: kl 1-3, kl 4-6, oraz kl 7-8 i 3 gim. Konkurs polegał na napisaniu wiersza lub opowiadania na temat ,,Pomaganie jest fajne”. Praca miała być utworem własnym, nigdzie niepublikowanym. Dnia 13.05.2019 r. został ogłoszony konkurs.Dnia 27.05.2019 r. upłynął termin dostarczenia prac konkursowych. Wpłynęły  4 utwory poetyckie z klas 1-3, 13 prac z klas 4-6, 7 prac z klas 7-8 i 3 gim. Jury oceniało prace od 28.05. do  31.05. 2019 r. w składzie Barbara Kisiel, Anna Jarmołowicz -Burbo, Beata Gutowska.

Prace były zgodne z tematem konkursu. Wśród prac nagrodzonych były opowiadania i wiersze, pisane na kartce A4 wydrukowane czcionką o wielkości 14. Prace były ciekawe, większości poprawne pod względem stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym. Opowiadania posiadały ciekawą fabułę. W większości były to prace napisane przez chłopców.

Efekty:

– Konkurs przyczynił się do upowszechniania ideii wolontariatu wśród uczniów.

-Uświadomił, jak cenne jest pomaganie i niesienie pomocy innym.

– Pokazał umiejętności literackie uczniów.

– Odkrył wrażliwość dzieci na los innych ludzi.

 

Zadanie 8

Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski:

W naszej szkole we wszystkich klasach 1- 3 i 4-8 oraz  w klasach 3 gimnazjum i klasach 1-2 LO zostały przeprowadzone pogadanki na temat: wolontariatu, cech wolontariusza, pożądanych postaw społecznych: empatia, tolerancja, altruizm.

W klasach : 5 i 6 sp przeprowadzono zajęcia na temat: Czy warto zostać wolontariuszem?  Altruizm i poświęcenie. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z pojęciem wolontariat. Wyjaśnienie pojęcia wolontariusz, omówienie cech wolontariusza- empatia, altruizm, poświęcenie, bezinteresowność. W toku zajęć starano się uwrażliwić dzieci na potrzeby innych ludzi.

W klasach 7 i 8 sp przeprowadzono zajęcia na temat: Empatia- jak zrozumieć innych? Celem zajęć było zrozumienie znaczenia pojęć: empatia, stereotyp, nietolerancja, dostrzeganie pozytywnych cech u innych, wzbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi. W trakcie zajęć prowadzono dyskusję na temat pojęcia: empatia, stereotyp, tolerancja, nietolerancja. Uczniowie wypowiadali się na temat tego, co ich boli w zachowaniach kolegów i koleżanek.

W 3 klasie gimnazjum przeprowadzono zajęcia na temat: „ Bądź miłosiernym Samarytaninem“. Celem zajęć było przypomnienie przypowieści o „ Miłosiernym Samarytaninie“, dostrzeżenie skutków ludzkich postaw wobec potrzebujących pomocy, motywowanie do podejmowania uczynków miłosierdzia. Uczniowie obejrzeli fragment filmu przedstawiający trudną sytuację życiową różnych ludzi na świecie. Podjęto dyskusję na temat pomocy i sposobów niesienia pomocy innym. Przeprowadzono krótką analizę tekstu biblijnego.

          W 2 klasie LO przeprowadzono zajęcia na temat: „ Warto pomagać! Akcje charytatywne, wolontariat. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z ideą akcji charytatywnych, z ideami i działalnością organizacji pożytku publicznego, zachęcanie uczniów do niesienia pomocy, rozwijanie takich postaw społecznych jak: empatia, poświęcenie, altruizm. W czasie zajęć odbyła się dyskusja na temat sposobów pomagania ludziom potrzebującym. Młodzież w zespołach przedstawiła własne pomysły na to, jak można pomagać innym i dlaczego pomagamy.

Efekty:

 • Uczniowie chętnie uczestniczyli w rozmowach na temat empatii, pomocy ludziom potrzebującym ( biednym, chorym, samotnym, bezdomnym).
 • Dostrzegli zalety niesienia pomocy innym, zrozumieli jak szlachetną rzeczą jest praca na rzecz innych.
 • Poznali pojęcie : altruizmu, miłosierdzia.
 • Uczyli się dostrzegać i rozumieć uczucia drugiego człowieka.
 • Dowiedzieli się, jakie są organizacje, stowrzyszenia, które mają na celu pomaganie ludziom lub zwierzętom.

 

Zadanie 9

Wnioski i efekty:

W ramach realizacji zadania dotyczącego  samopomocy na rzecz uczniów przeprowadzono w szkole następujące akcje:

– W II semestrze na świetlicy szkolnej realizowano przedsięwzięcie ” Pomoc koleżeńska w nauce”. Zdolni uczniowie pomagali  kolegom i koleżankom w nadrobieniu zaległości, w tłumaczeniu niektórych treści , w odrabianiu pracy domowej, utrwalaniu materiału. Poprzez tworzenie warunków umożliwiających uczniom pomaganie innym w nauce, kształtowano postawę odpowiedzialności i koleżeństwa.

– W maju i w czerwcu uczniowie klas starszych szkoły podstawowej i klasy 3 gimnazjum wzięli udział w akcji: ,,Poczytaj mi kolego”, która była przeprowadzona w świetlicy i bibliotece szkolnej. Celem akcji było czytanie przedszkolakom i dzieciom klas młodszych bajek, rozwijanie wśród maluchów zainteresowań czytelniczych, integrowanie się uczniów starszych z młodszymi i tworzenie miłej atmosfery. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci młodszych. Słuchały bajek w ciszy i skupieniu. Prawidłowo odpowiadały na pytania dotyczące treści przeczytanych utworów.

Efekty:

 • Wyżej wymienione działania stały się okazją dla uczniów do udzielania sobie wzajemnej pomocy w nauce.
 • Stwarzały warunki do integracji, nawiązywania nowych relacji.
 • Częste czytanie sprzyjało podniesieniu poziomu techniki czytania przez uczniów starszych, rozwijaniu wyobraźni, mowy, umiejętności postrzegania świata przez maluchy.

 

Zadanie 10

Szczegółowy opis zadania, jego realizacji, liczba uczestników, efekty:

Ankietę przeprowadzono w dniu 14.06.2019 r. w ZSO w Wydminach wśród uczniów klas 3-8 SP oraz 3 gimnazjum. Ankietę przeprowadziła i opracowała opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariatu w ZSO w Wydminach Ewa Rożenko.

W ankiecie wzięło udział 220 uczniów, w tym 111 dziewcząt ( 50,5%) i 109 chłopców ( 49, 5 %). Ankietowanych  w liczbie 160 osób  ( 73 %) stwierdziło, że woli mieć i dawać, natomiast najmniej osób – 8 ( 3,6%)  wskazało, że woli być i  brać oraz mieć i brać. Zdecydowana większość uczniów 211 ( 96%) udzieliła pomocy innym osobom, 208 ankietowanych ( 95%) stwierdziła, że osoba, której zaoferowano pomoc była wdzięczna i zadowolona, natomiast 12 ankietowanych ( 5 %) podkreśliło, że osoba, której zaproponowano pomoc czuła się zażenowana i nie chciała wsparcia.

Na pytanie: Dlaczego pomagasz?-Najwięcej 140 respondentów ( 31%) odpowiedziało, że chce uszczęśliwić innych ludzi, 97 uczniów (22%) wierzy, że gdy będzie w potrzebie, to ktoś mu wówczas pomoże, 82 uczniów( 18%) chce czuć się potrzebnym i zadowolonym z siebie. Najmniej respondentów 11 osób ( 2 %) pomaga innym dla zysku i pieniędzy.

Wśród badanych, najwięcej 96 uczniów ( 44 %)  chciałoby pomóc swoim kolegom i koleżankom, 45 uczniów ( 20 %) chce udzielić pomocy ubogim i bezdomnym oraz chorym i niepełnosprawnym. Z  ankiety wynika, że najmniej, tylko 4 uczniów ( 2%) pomogłoby osobom niezaradnym życiowo.

Wyniki ankiety wskazują, że najwięcej badanych tj. 102 ( 46 %) w zamian za oferowaną pomoc, oczekuje życzliwości i wdzięczności, 67 badanych  uczniów ( 30 %) pomaga innym bezinteresownie, tylko dla własnej satysfakcji. Najmniej badanych 23 osoby ( 10 %) pomaga innym interesownie,  w zamian liczy na przyjaźń i koleżeństwo.

Większość uczniów 152 ( 69%) zna osoby, które bezinteresownie niosą swą pomoc i organizują akcje charytatywne, niestety aż 68 uczniów ( 31%) nie zna takich ludzi.

Wśród ludzi, którzy zajmują się działalnością charytatywną ankietowani wymienili osoby znane z mediów ( sportowcy, aktorzy), a także osoby ze środowiska szkolnego ( wolontariusze SKW Wydminy).

Na pytanie ankietowe: Czy wiesz, czym jest wolontariat?- zdecydowana większość 216 uczniów (98 % ) odpowiedziało: tak. Grupa 4 uczniów ( 2%) odpowiedziała: nie.

Z analizy ankiety wynika, że dla 194 uczniów ( 88%) to właśnie szkoła jest miejscem, w którym poznali pojęcie i istotę wolontariatu. Wiedzę na temat wolontariatu 14 osób (6 %) wyniosło z domu rodzinnego, 10 osób ( 5 %) z Internetu, a 2 osoby ( 1%) z telewizji i książek.

Spośród ankietowanych 205 uczniów ( 93%)  wie, że w ich szkole działa wolontariat, natomiast 14 uczniów (6 %) o tym nie wie.

Spośród akcji przeprowadzonych przez Szkolny Klub Wolontariatu i Szkolne Koło Caritas najbardziej podobała się ankietowanym akcja  „Rodakom na Kresach”- oddano na nią 48 głosów ( 22%). II miejsce zajmuje akcja „Zbiórka żywność”- 32 głosy( 15%), III miejsce zajmuje akcja” Sprzątanie miejsc pamięci” – 31 głosów (14 %). Grupa 10 osób ( 5%) nie wskazała żadnej akcji charytatywnej, która by się im podobała.

Wśród badanych uczniów 114 (52%) nie brało udziału w akcjach charytatywnych na terenie szkoły, natomiast 106 uczniów ( 48%) brało w nich udział.

Ponad połowa- 133 osoby ( 6o %) chce w przyszłości zaangażować się w niesienie pomocy potrzebującym. Prawie co trzeci badany 61 osób (28 %)  nie ma w tym zakresie zdania. Grupa 26 osób ( 12%) nie chce uczestniczyć w pracach wolontariatu.

Chęć należenia do Szkolnego Klubu Wolontariatu przy ZSO w Wydminach wyraziło 88 osób ( 40 %) uczniów, ( 41%) nie ma sprecyzowanego zdania na temat przynależności do SKW w Wydminach.

Działania  Szkolnego Klubu Wolontariatu przy ZSO w Wydminach bardzo dobrze oceniła ponad połowa badanych ( 56 %), dobrze oceniło 65 badanych ( 30 %). Najniższą ocenę wystawiła jedna osoba (1%).

Ankietowani wskazali, że Szkolny Klub Wolontariatu może rozszerzyć wachlarz swoich działań na pomoc zwierzętom w schroniskach ( 5%), pomoc dzieciom osieroconym (4 %), ludziom dotkniętym kataklizmami ( 4 %) wsparcia ludzi dotkniętych kataklizmami (9%).

 

Podsumowanie wyników i efektów:

Większość badanych uczniów rozumie, czym jest wolontariat i jaka jest jego idea.Wiedzę na temat  wolontariatu dzieci i młodzież zdobyły w szkole w ramach realizowanych zadań SKW.  Znaczna grupa dzieci chce pomagać osobom potrzebującym. Nie oczekuje  w zamian żadnych form wdzięczności. Chce pomagać, aby uszczęśliwiać ludzi i samemu czerpać z tego satysfakcję.

Większość badanych zna osoby zajmujące się działalnością charytatywną, wskazuje osoby medialne, znane i popularne, a także ludzi ze swojego najbliższego otoczenia ( szkoła). Prawie wszyscy uczniowie wiedzą, że na terenie szkoły działa wolontariat. Znają akcje charytatywne prowadzone przez SKW w Wydminach. Wielu uczniów bierze w nich aktywny udział. Optymizmem napawa fakt, że ponad połowa badanych chce brać udział w niesieniu różnych form pomocy.  Po realizacji zadań konkursowych wzrosła dwukrotnie  liczba  wolontariuszy w szkole.

Należy jednak  w dalszym ciągu propagować wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły idę wolontariatu. Wspierać uczniów w pracy na rzecz innych. Zachęcać osoby niezdecydowane (jak wynika z ankiety ) do wstąpienia w szeregi SKW w Wydminach.